Schoolondersteuningsteam

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. Onze school heeft een ondersteuningsteam. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Hierover vindt altijd overleg met ouders plaats. In dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleider, een externe orthopedagoog vanuit Driestar Educatief en een schoolmaatschappelijk werker vanuit het Jeugdteam. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Hierbij wil de school intensief samenwerken met Jeugdhulp. De school geeft aan op welke manier ze dit gaat doen. Er kan bijvoorbeeld een arrangement bij het samenwerkingsverband Berséba worden aangevraagd. Als het voor de school niet (meer) mogelijk is om de juiste ondersteuning te geven, wordt met de ouders besproken welke school dan een passende plek kan bieden; er wordt dan een zgn. toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO aangevraagd.

  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen