Grondslag en identiteit

De 'School met de Bijbel' gaat uit van de Vereniging voor Christelijk onderwijs op Reformatorische grondslag De Hoeksteen; fundament voor onderwijs.

In de statuten staat in artikel 2 de grondslag van de Vereniging beschreven:
De Vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Consequenties van de grondslag

Dat de Bijbel en de belijdenisgeschriften de grondslag voor ons onderwijs vormen, heeft ook duidelijke consequenties voor onze visie op het kind, de samenleving, de school en de inrichting ervan.

Visie op het kind

Het kind is vanuit de schepping eigendom van God, zodat de plichten van opvoeders en kinderen wortelen in en afgeleid zijn van de Wet der Tien Geboden. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Van deze verantwoordelijkheid doen ze belijdenis bij de Heilige Doop. Het Doopformulier zegt ons, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden.

In de zondeval is de mens moed- en vrijwillig van God afgevallen. Het kind is opvoedbaar, doordat er in de ziel van het kind enig besef is gebleven van goed en van kwaad. De mogelijkheid van opvoeding is een blijk van Gods algemene genade, die Hij de gevallen mens bewijst. God heeft in Christus een weg gegeven om door wedergeboorte en bekering met Hem verzoend te worden.

Visie op school en samenleving

Onze school als leer- en opvoedingsgemeenschap geeft invulling aan zijn opdracht (als 'poort naar de maatschappij') door vanuit de identiteit dienstbaar te zijn aan gezin, kerk en samenleving. Met inachtneming van de eigenheid en ook van de eigen verantwoordelijkheid werken gezin, kerk en school samen om leerlingen te onderwijzen en te vormen.

Het onderwijs is daarmee meer naar buiten gericht dan het gezin (en de kerk). De school biedt voor de leerlingen wél een veilige omgeving waarin zij zich voorbereiden op een Bijbels verantwoorde deelname aan de samenleving. Bij de invulling hiervan speelt de leeftijd van de leerlingen een belangrijke rol. Het pedagogisch handelen krijgt gestalte door het onderwijs, in de context van de huidige samenleving, in te richten naar de norm van de Bijbel. 

Consequenties voor ons onderwijs

Bij alle keuzes die we maken ten aanzien van het onderwijs speelt de identiteit een duidelijke rol: vanuit het bewustzijn dat de mens in zijn bestaan niet alleen is aangewezen op God, maar ook op de medemens en medeschepselen laat de leerkracht binnen zijn onderwijs ontmoetingen plaatsvinden met mensen, dieren en verschijnselen in de natuur en de cultuur. Dit kan binnen afzonderlijke vakgebieden, maar ook in de vakoverstijgende leersituaties plaatsvinden. Daarmee leidt de leerkracht zijn leerlingen in betekenissen in en wijdt hij hen in geheimen in. Hiermee hoopt hij de leerlingen te brengen tot verwondering.

Ons onderwijs in de praktijk:

  • De leerlingen horen een aantal keer in de week uit de Bijbel vertellen, leren psalmen, liederen, catechismus vragen en Bijbelse feitjes (Namen&Feiten).
  • De manier van omgaan met elkaar als ouders, bestuur, directie, leerkrachten en leerlingen: We willen zorgen voor een hartelijke, ongedwongen en hulpvaardige houding naar elkaar toe, binnen de kaders van de gezagsverhoudingen zoals God die in Zijn Woord aangeeft.
  • De keuze voor lesmethodes.
  • Onze visie op en omgang met ICT hulpmiddelen, internet, social media, enz.

Consequenties voor het klimaat van de school

Als school willen we de leerlingen positief gedrag aanleren vanuit onze kernwaarden duidelijkheid, veiligheid en gemeenschapszin. Duidelijkheid geeft veiligheid en door samen regels op te stellen creëren we gemeenschapszin. Het is uiteindelijk onze bedoeling dat we fungeren als een veilige haven voor alle betrokkenen in de school.

Om dit te bereiken zijn basisprincipes/gedragsregels onmisbaar. Hierdoor weten we ook waar we elkaar op aan mogen en kunnen spreken. Op school hanteren wij drie basisprincipes: 
-Wij zeten onze talenten in.
-Wij helpen elkaar groeien.
-Wij hebben oog voor de wereld om ons heen. 

  • We zetten onze talenten in
  • We helpen elkaar groeien
  • We hebben oog voor de wereld om ons heen